Có 1 kết quả:

guī xīn zhě

1/1

guī xīn zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

religious convert