Có 1 kết quả:

guī yú ㄍㄨㄟ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to belong to
(2) affiliated to
(3) to result in sth
(4) to incline towards

Một số bài thơ có sử dụng