Có 1 kết quả:

guī gēn

1/1

guī gēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return home (after a lifetime's absence)
(2) to go back to one's roots

Một số bài thơ có sử dụng