Có 1 kết quả:

guī àn

1/1

guī àn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bring to justice
(2) arrested and brought to trial