Có 1 kết quả:

guī dàng

1/1

guī dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to file away
(2) to place on file