Có 1 kết quả:

guī mù

1/1

guī mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to return from pasture