Có 1 kết quả:

guī xǐng

1/1

guī xǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go home for a visit
(2) to return to one's parents' home to pay respects

Một số bài thơ có sử dụng