Có 1 kết quả:

guī zhēn fǎn pú

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 返璞歸真|返璞归真[fan3 pu2 gui1 zhen1]