Có 1 kết quả:

guī nà tuī lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

inference by induction (method of deduction in logic)