Có 1 kết quả:

guī nà fǎ

1/1

guī nà fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

induction (method of deduction in logic)