Có 1 kết quả:

guī jīng

1/1

guī jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

channel tropism (TCM)