Có 1 kết quả:

guī zuì

1/1

guī zuì

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy tội, khép tội cho ai

Từ điển Trung-Anh

to blame sb