Có 1 kết quả:

guī xī

1/1

guī xī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) euphemism, lit. to return West or to the Western Paradise

Một số bài thơ có sử dụng