Có 1 kết quả:

guī tú

1/1

guī tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the way back
(2) one's journey home

Một số bài thơ có sử dụng