Có 1 kết quả:

guī huán

1/1

guī huán

phồn thể

Từ điển phổ thông

trở về, trở lại, quay lại

Từ điển Trung-Anh

(1) to return sth
(2) to revert

Một số bài thơ có sử dụng