Có 1 kết quả:

guī chú ㄍㄨㄟ ㄔㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) long division
(2) calculation on the abacus