Có 1 kết quả:

guī duì

1/1

guī duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to return to one's unit
(2) to go back to one's station in life