Có 1 kết quả:

guī yǐn

1/1

guī yǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to go back to one's native place and live in seclusion

Một số bài thơ có sử dụng