Có 1 kết quả:

guī lèi

1/1

guī lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to classify
(2) to categorize