Có 1 kết quả:

sǐ bù míng mù

1/1

sǐ bù míng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dead but will not close the eyes (idiom); to die with a remaining grievance
(2) also written 死不瞑目