Có 1 kết quả:

sǐ bù gǎi huǐ

1/1

sǐ bù gǎi huǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not to repent even facing death (idiom)
(2) unrepentant
(3) very obstinate