Có 1 kết quả:

sǐ shāng

1/1

sǐ shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) casualties
(2) dead and injured

Một số bài thơ có sử dụng