Có 1 kết quả:

sǐ xīn tā dì

1/1

sǐ xīn tā dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be hell-bent on
(2) dead set on sth
(3) unswerving