Có 1 kết quả:

sǐ dí

1/1

sǐ dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mortal enemy
(2) arch-enemy