Có 1 kết quả:

sǐ wú duì zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the dead cannot testify (idiom); dead men tell no tales