Có 1 kết quả:

sǐ wú zàng shēn zhī dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to die without a burial site
(2) to die a pauper
(3) a tragic end