Có 1 kết quả:

sǐ zhū bù pà kāi shuǐ tàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a dead pig doesn't fear scalding water (idiom)
(2) fig. to be unaffected (by sth)
(3) undaunted