Có 1 kết quả:

sǐ pí lài liǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

brazen faced (idiom); shameless