Có 1 kết quả:

sǐ kē

1/1

sǐ kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to fight to the death