Có 1 kết quả:

sǐ ér wú huǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to die without regret (idiom, from Analects)