Có 1 kết quả:

sǐ nàn zhě

1/1

sǐ nàn zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) victim of an accident
(2) casualty
(3) martyr for one's country