Có 1 kết quả:

sǐ wán gù

1/1

sǐ wán gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very stubborn
(2) very stubborn person
(3) die-hard