Có 1 kết quả:

sǐ dǎng

1/1

sǐ dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) best friends
(2) inseparable sidekick
(3) diehard followers