Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mất rồi, chết rồi
2. mai một, vùi lấp, không còn rõ nữa

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chết. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Ô hô! Ai tai! Thái Công một liễu” 嗚呼! 哀哉! 太公歿了 (Đệ nhị hồi) Hỡi ơi! Than ôi! Thái Công mất rồi.
2. (Động) Vùi lấp, không phát huy được.

Từ điển Thiều Chửu

① Mất rồi, chết rồi.
② Mai một 埋歿, vùi lấp, không được tỏ rõ ra.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chết: 病歿 Bệnh chết;
②【埋歿】mai một [mái mò] Mai một (không phát huy được). Cv. 歿.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết.

Từ điển Trung-Anh

(1) to end
(2) to die