Có 1 kết quả:

xùn nàn

1/1

xùn nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sacrifice oneself in a just cause
(2) a victim of a disaster