Có 1 kết quả:

shū bù zhī

1/1

shū bù zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) little imagined
(2) scarcely realized

Một số bài thơ có sử dụng