Có 1 kết quả:

shū sè

1/1

shū sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful girl
(2) a beauty