Có 1 kết quả:

cán jí ér

1/1

cán jí ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a child with a birth defect
(2) a deformed child