Có 1 kết quả:

yǔn shēn bù xù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to die without regrets (idiom); to sacrifice oneself without hesitation