Có 1 kết quả:

zhí mín

1/1

zhí mín

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thực dân, thuộc địa

Từ điển Trung-Anh

(1) colony
(2) colonial