Có 1 kết quả:

cán niàn

1/1

cán niàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to regret
(2) what a pity! (loanword from Japanese "zannen")