Có 1 kết quả:

cán zhā yú niè

1/1

Từ điển Trung-Anh

evil elements who have escaped eradication