Có 1 kết quả:

cán liú wù

1/1

cán liú wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) remnant
(2) residue
(3) material left over