Có 1 kết quả:

cán yú wù

1/1

cán yú wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) litter
(2) trash