Có 1 kết quả:

yǔn mìng ㄩㄣˇ ㄇㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to perish