Có 1 kết quả:

yǔn mìng

1/1

yǔn mìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to die
(2) to perish