Có 1 kết quả:

dān lì

1/1

dān lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to strive
(2) endeavor

Một số bài thơ có sử dụng