Có 1 kết quả:

dān xīn

1/1

dān xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to devote one's entire mind