Có 1 kết quả:

dān jié

1/1

dān jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to use up
(2) to exhaust