Có 1 kết quả:

jiāng shī

1/1

jiāng shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gyonshi
(2) jiang shi
(3) Chinese vampire
(4) zombie