Có 1 kết quả:

bìn yí guǎn

1/1

bìn yí guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the undertaker's
(2) funeral parlor